با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

بهبود عملکرد شش آمیخته‌ F1 کرم ابریشم تحت تأثیر نه نسل انتخاب به‌وسیله سیستم شاخص

چکیده

چکیده
تأثیر انتخاب به‌وسیله شاخص در چهار لاین تجاری کرم ابریشم ایران (107، 110، 153 و 154) بر عملکرد تولیدی آمیخته‌های F1 حاصل از تلاقی آنها شامل 153´154، 154´153، 107´110 و 110´107 مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور هر یک از این لاین‌ها در سطح 3P طی 9 نسل تحت برنامه انتخاب به‌وسیله شاخص قرار گرفتند. والدین نسل بعد لاین‌های 3P در هر یک از این 9 نسل، با تشکیل ماتریس انتخاب بر اساس پارامترهای توارث‌پذیری، همبستگی بین سه صفت وزن پیله، وزن قشر پیله و درصد قشر پیله و میانگین فنوتیپی صفات انتخاب شدند. در نسل دهم، جمعیت 2P (حاصل از آمیزش تصادفی 3P) به‌طور تصادفی آمیزش‌ داده شده و جمعیت‌ P از هر یک از این لاین‌ها تولید و در دو گروه انتخابی و شاهد در شرایط روستایی (تلنبار) پرورش یافتند. جمعیت P در گروه شاهد از تلاقی جمعیت 2P حاصل از لاین‌های 3P غیرانتخابی تولید شد. سپس آمیخته‌های F1 تولید و در گروه‌های شاهد و انتخابی به‌طور همزمان پرورش داده شدند. نتایج نشان دادند که انتخاب به‌وسیله شاخص در لاین‌های 3P تأثیر معنی‌داری بر بهبود عملکرد تولیدی آمیخته‌های F1 کرم ابریشم دارد. برای صفت وزن پیله بین دو گروه انتخابی (556/1 گرم) و شاهد (486/1 گرم) اختلاف معنی‌داری وجود داشت (05/0P<). برای صفت وزن قشر پیله هم بین دو گروه انتخابی (344/0 گرم) و شاهد (310/0 گرم) اختلاف معنی‌داری وجود داشت (05/0P<). در مورد صفت درصد قشر پیله نیز بین دو گروه انتخابی (268/22 درصد) و شاهد (037/21 درصد) اختلاف‌ میانگین‌ها معنی‌دار بود(05/0P<).