با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع یونجه منطقه اهر-آذربایجان شرقی و معرفی سه گونه جدید از خانواده Belonolaimidae از ایران

چکیده

چکیده
به منظور بررسی تنوع زیستی نماتدهای انگل گیاهی مزارع یونجه شهرستان اهر و با توجه به نبود تحقیقات جامع در مورد نماتدهای انگل گیاهی مزارع یونجه و لزوم شناسایی عوامل مهم کاهش کمی و کیفی این محصول در این منطقه تحقیق مورد نظر صورت گرفت.  با جمع آوری33 نمونه خاک ازمزارع یونجه مناطق مختلف شهرستان اهر طی سالهای 1382 و1383، بخشی ازتنوع زیستی نماتدهای انگل گیاهی این محصول شناسایی گردید. دراین تحقیق، نماتدها با روش تلفیق الک و سانتریفوژ جنکینز،  ازنمونه‎های خاک استخراج و با استفاده از روش دگریس به گلیسیرین خالص منتقل شدند. پس از تهیه اسلایدهای میکروسکوپی دائمی از گونه‎های موجود، به وسیله میکروسکوپ نوری دارای لوله ترسیم، صفات ریخت شناختی و ریخت سنجی آنها و اطلاعات مورد نیاز بررسی شد. در این تحقیق،  تعداد 20 گونه از 11 جنس مربوط به زیر راسته Tylenchina شامل گونه‎هایBoleodorus thylactus, Coslenchusa quaticus, Criconemella antipolitana, Ditylenchus medicaginis, Ditylenchus dipsaci, Geocenamus brevidens, Geocenamus nanus, Geocenamus quadrifer, Helicotylenchusdigonicus,  Helicotylenchuspseudorobustus,  Helicotylenchus vulgaris, Paratylenchus italiensis,  Paratylenchus tateae ,  Pratylenchus scribneri, Pratylenchus neglectus, Pratylenchus thornei, Psilenchus iranicus, Tylenchorhynchus parvus, Tylenchorhynchus striatus, Zygotylenchus guevarai شناسایی شد که گونه‎های Tylenchorhynchus  striatus ، Tylenchorhynchus parvus و Geocenamus nanus   از خانواده Belonolaimidae برای اولین بار از مزارع یونجه در ایران گزارش و توصیف می شوند.