با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مقایسة اثر ضد میکروبی نانوذره ZnO در آبمیوه سیب در دمای 25 و 4 درجه سلسیوس

چکیده

چکیده
استفاده از نانوذرات در کاربردهای بیولوژیکی از جمله نانوپزشکی و ایمنی مواد غذایی بسیار شناخته شده است. هدف از انجام این مطالعه مقایسه اثر ضد میکروبی نانوذره ZnO در آبمیوه سیب در دمای 25 و 4 درجه سلسیوس است.در این مطالعه اثر سوسپانسیون اکسید روی در برابر رشد لیستریا منوسایتوژنز، اشریشیاکلی، استافیلوکوکوس آرئوس و باسیلوس سرئوس در آبمیوه سیب در ◦C25 و ◦C 4 بررسی شده است. نتایج نشان داد فعالیت باکتریوسیدال نانوذره اکسید روی وابسته به درجه حرارت آزمایش، غلظت اکسید روی و نوع میکروارگانیسم است. اکسید روی در دمایC 25 مؤثرتر از دمای ◦C4 بود. باکتری باسیلوس سرئوس مقاومت بیشتری به اکسید روی در مقایسه با لیستریا منوسایتوژنز، اشریشیاکلی، استافیلوکوکوس آرئوس نشان داد. این مطالعه نشان داد که استفاده از نانوذرات اکسید روی به عنوان عوامل ضد باکتری در سیستم‎های غذا و دارو ممکن است در مهار پاتوژن­های خاص مؤثر باشد.
 
واژه­های کلیدی: نانوذره، اکسید روی، عوامل ضدمیکروبی، غذا، پاتوژن مواد غذایی.