با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مقایسة اثر عصارة هیدروالکلی پوست سبز گردو با داروی گلی بن کلامید بر پارامترهای بیوشیمیایی خون در رت‎های دیابتیک با آلوکسان

چکیده

چکیده
ژوگلون مهمترین فلاوونوئید موجود در پوست سبز گردوست که اثر ضد دیابتی آن در سال‎های اخیر توجه محققان را به خود جلب کرده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات عصاره پوست گردو بر پارامترهای بیوشیمیایی خون در رت‎های دیابتی است. در این مطالعه، تعداد 40 رت نر به 4 گروه 10 تایی تقسیم شدند: 1- نرمالین سالین (تزریق سرم فیزیولوژی)، 2- کنترل (تزریق آلوکسان منوهیدرات)، 3- تیمار (تزریق آلوکسان و سپس عصاره) 4- گلی بن کلامید (تزریق آلوکسان و سپس گلی بن کلامید). تمام تزریقات به شکل داخل صفاقی و با حجم تزریق ml/kg 100صورت گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد عصاره توانسته میزان سرمی گلوکز، تری گلیسرید، و  LDL را در رت‎های دیابتی در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی‎داری (001/0p<) کاهش دهد. در ضمن پوست سبز گردو توانست به اندازه گلی بن کلامید  HDLخون را در رت‎های دیابتی در مقایسه با گروه کنترل (001/0p<) افزایش دهد. با توجه به نتایج مطالعه حاضر عصاره پوست سبز گردو از اثرات آنتی دیابتیک مشخصی برخوردار بوده و سبب کاهش گلوکز، TG و LDL و افزایش HDL خون می‎شود. با این حال جهت تعیین مکانیسم دقیق آن نیاز به مطالعات گسترده‎تری می‎باشد.