با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد یار گروه زیست شناسی دانشگاه پیام نور دماوند

چکیده


استفاده از محصولات آنزیم سلولاز در صنعت بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از این آنزیم در صنایع کاغذ سازی، رنگ سازی، روغن کشی ونساجی استفاده می شود. تبدیل سلولز به گلوکز و سپس تبدیل گلوکز به اتانول می تواند جایگزین سوخت های فسیلی شود. سلولز یک پلی ساکارید قابل بازیافت است که شاید در آینده نزدیک بسیاری از فراورده های سوختی لازم مخصوصاً برای حمل و نقل را تامین کند. سلولز توسط آنزیم سلولاز تبدیل به قندهای قابل حل می گردد. یکی از موجوداتی که مطالعه زیادی روی آن انجام شده است، قارچی با ریشه نرم به نام تریکو درما رزیی (Trichoderma reesei) می باشد. این قارچ تولید تمام آنزیم های سلولولیتیک مورد نیاز برای شکستن پیوندهای β- 1، 4- گلیکوزیدی در سلولز و مشتقات آن را انجام می دهد. یکی از آنزیم های مهم در کمپلکس چند آنزیمی سلولاز ، اندوگلوکاناز است که تخلیص آن از قارچ تریکو درما رزیی با روش های مختلف انجام شده است. تغلیظ این آنزیم با استفاده از بوتانل انجام شد. وقتی از این روش تغلیظ استفاده شود، غلظت آنزیم اندوگلوکانازها تقریباً 10% بیشتر از سلوبیوهیدرولازها می شود و این موضوع مخالف گزارشات قبلی است. برای اثبات آن از ستون کروماتوگرافی DEAE- Sepharose- CL-6B استفاده شد و معلوم گردید که مقدار و فعالیت اندوگلوکانازها خیلی بیشتر است.
واژه های کلیدی: سلولاز، اندوگلوکاناز، تریکودرما رزیی، بوتانل

کلیدواژه‌ها