با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه پیام نور تهران

2 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

چکیده

فون حلزون های رودخانه دز دراستان خوزستان طی سال های 92-1391 مورد بررسی قرار گرفت. مجموعا تعداد 29 گونه حلزون برای اولین بار در ایران از رودخانه دز استان خوزستان شناسایی شد که متعلق به 15 جنس از10 خانواده می باشد که بر اساس خصوصیات مورفومتری (شکل، اندازه، نقوش روی صدف، اپرکول، دریچه صدف، راستگرد یا چپگرد بودن صدف، محل قرارگیری سوراخ تنفسی ، خط میانه پشتی ، موکوس و رنگ آن، اندازه بدن، سوهانک، خط کلیه و دستگاه تولید مثلی ( شناسایی شدند. بیشترین و کمترین تنوع گونه ای در میان حلزون های شناسایی شده به ترتیب با 18 و 8 گونه مربوط به ایستگاه های 4 و 2 از رودخانه دز که به فاصله82/20 کیلومتر از یکدیگر قرار دارند، است. بزرگترین خانواده از نظر تنوع گونه ای خانواده Thiaridae با 8گونهMelanopsispraemorsa ، Melanopsis costata ،, Melanopsis doriae Melanopsis nodosa، Melanopsis subtingitana, Melanoides pyramis، Melanoides tuberculata و Thiara scabra است.همچنین از بین گونه های شناسایی شده مهمترین گونه ها از لحاظ پزشکی در انتقال بیماریهای انگلی در انسان و دام گونه های Bulinus truncatus و Lymnaea truncatula است. گونه های Melanopsis subtingitana, Annandale,1918 و Gyraulus huwaizahensis نیز برای اولین بار از ایران گزارش می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات