با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه ‏دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران‏

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ‏تهران، کرج، ایران‏

10.30473/eab.2024.69150.1924

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تعیین شاخص‏های زیست­سنجی، رابطه طول و وزن، درصد فراوانی گروه‌های طولی و وزنی و شناسایی اقلام خوراکی مصرف شده در ماهی گیش میگویی (Alepes djedaba) صید شده از سواحل مکران انجام شد. بدین منظور تعداد 120 قطعه ماهی گیش میگویی از اسکله‌های صیادی رمین، هفت تیر و تیس در ساحل مکران واقع در استان سیستان و بلوچستان به‌صورت فصلی از پاییز 1399 تا تابستان 1400 تهیه شد. ماهیان تهیه‌شده حاصل صید شناورهای سنتی صیادی بودند. پس از تهیه ماهیان و انتقال به آزمایشگاه مشخصات زیست‌سنجی شامل طول کل و وزن بدن موردسنجش قرار گرفته و  الگوی رشد تعیین شد. در مرحله بعد به‌منظور شناسایی اقلام خوراکی محتویات دستگاه گوارش جداسازی و شناسایی شدند. براساس نتایج میانگین طول کل و وزن ماهیان به­ترتیب 68/4±00/28 سانتی‌متر و 00/12±18/311 گرم به‌دست آمد. مقدار b در رابطه طول- وزن برای تعیین الگوی رشد، اختلاف معنی‌داری را با عدد 3 نشان نداد (05/0P>) که بیانگر رشد ایزومتریک در این گونه هست. اقلام خوراکی شناسایی‌شده در محتویات معده این گونه شامل ماهی و سخت‌پوستان بودند. از نتایج به‌دست‌آمده می­توان بیان نمود که این گونه گوشتخوار و رشد آن ایزومتریک بوده و در فصول مختلف سال گروه­های طولی و وزنی مختلفی از این ماهی در ساحل مکران صید می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Abdel-Aziz, S. H., Khalil, A. N., & Abdel-Maguid, S. A. (1993). Food and feeding habits of the common guitarfish, Rhinobatos rhinobatos in the Egyptian Mediterranean waters. Indian Journal of Marine Sciences 22: 287-290.
Ahmed, S., Achakzai, W. M., Saddozai, S., & Kareem, A. (2022). Length-Weight Relationships and Gut Analysis of Labeo rohit from Bolan Wire, Baluchistan Pakistan. Pakistan's Multidisciplinary Journal for Arts & Science, 3(01), 41-53.
Akel, E. H. K. (2005). Growth, mortality and yield per recruit of shrimp scade A. djedaba from Abo quir bay eastern Alexandria. Egypt.. Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries, 9(4), 145-160.
Bandkar, D. S., Nirmale, V. H., Gurjar, U. R., Metar, S. Y., Pawar, R. A., & Chogale, N. D. (2022). Reproductive biology and feeding dynamics of the shrimp scad Alepes djedaba (Forsskal, 1775) from Ratnagiri, central west coast of India. Indian Journal of Fisheries, 69(1), 37-44.
Bandkar, D. S., Nirmale, V. H., Pawar, R. A., Bhosale, B. P., & Meter, S. Y. (2020). A study on length-weight relationship and feeding biology of shrimp scad Alepes djedaba (Forsskal, 1775) off Ratnagiri coast, Maharashtra. Journal of Experimental Zoology India, 23, 913-918.
Biswas, S. P. (1993). Manual of Methods in Fish Biology, South Asian Publication Pvt. Ltd., New Delhi, 157pp.
Braga, R. R., Bornatowski, H., & Vitule, J. R. S. (2012). Feeding ecology of fishes: an overview of worldwide publications. Reviews in Fish Biology and Fisheries, 22, 915-929.
Chu, W. S., Wang, J. P., Hou, Y. Y., Ueng, Y. T., & Chu, P. H. (2011). Length-weight relationships for fishes off the southwestern coast of Taiwan. African journal of Biotechnology, 10(19), 3945-3950.
Cortes, E. (1997). A critical review of methods of studying fish feeding based on analysis of stomach contents: application to elasmobranch fishes. Canadian journal of fisheries and aquatic sciences, 54(3), 726-738.
El Ganainy A.A.,  Bahnasawy M.H., Abo Eleneen E.A., Osman H.M. 2021. Some biological and fisheries studies on the Lessepsian migrant shrimp scad Alepes djedaba from the Eastern Mediterranean coast of Egypt. Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries, 25(3), 939-954.
El-Aiatt, A. A. O. (2018). Growth, mortality and yield per recruit of the Shrimp Scad (Alepes djedaba) from Mediterranean coast of Sinai Egypt. Abbassa International Journal for Aquaculture, 11, 86-108.
El-Sayed, H. K. A. (2005). Growth, mortalities and yield per recruit of the shrimp fish scad Alepes djedaba (Forskal)(F. Carangidae), from Abu Qir Bay, Eastern Alexandria, Egypt. Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries, 9(4), 145-160.
Kulbicki, M., Bozec, Y. M., Labrosse, P., Letourneur, Y., Mou-Tham, G., & Wantiez, L. (2005). Diet composition of carnivorous fishes from coral reef lagoons of New Caledonia. Aquatic Living Resources, 18(3), 231-250.
Li, Y., Feng, M., Huang, L., Zhang, P., Wang, H., Zhang, J., & Xu, J. (2023). Weight–Length Relationship Analysis Revealing the Impacts of Multiple Factors on Body Shape of Fish in China. Fishes, 8(5), 269.
Mehanna, S. F., & Farouk, A. E. (2021). Length-weight relationship of 60 fish species from the Eastern Mediterranean Sea, Egypt (GFCM-GSA 26). Frontiers in Marine Science, 8, 625422.
Nair, P. N. R. (2000). Carangid resources of India. In: Pillai, V. N. and Menon, N. G. (Eds.), Marine research and management, ICAR-Central Marine Fisheries Research Institute, Kochi, India, p. 317-348.
Nikolsky, G.V. (1963). The ecology of fishes. Translated by L. Birkett. Academic Press Inc. (London) Ltd. 352 pp.
Osman, A. M., & Al Abdulhadi, H. A. (2011). Some aspects of reproductive biology of Alepes djedaba (Teleosti: Carangidae) in Arabia Gulf. Egyptian Journal of Aquatic Research, 37(3), 267-274.
Parsa, M., Rahnama, B., & Mahmoudi Khoshdarehgi, M. (2017). Length–weight relationships of five fish species from Carangidae family in waters of the northern Persian Gulf, Iran. Journal of Applied Ichthyology, 33(5), 1055-1057.
Quayed, W., Hassanen, G. D., Ahmed, M. S., & ElAiatt, A. A. (2022). Some biological aspect of shrimp scad Alepes Djedaba (Forsskal, 1775) landing at north coast Sinai Mediterrian sea. Sinai Journal of Applied Sciences, 11(3), 463-476.
Ragheb, E. (2023). Length-weight relationship and well-being factors of 33 fish species caught by gillnets from the Egyptian Mediterranean waters off Alexandria. The Egyptian Journal of Aquatic Research doi.org/10.1016/j.ejar.2023.01.001.
Reuben, S., Mohamad Kasim, H., Sivakami, S., Nair, P. N., Kurup, K. N., Sivadas, M., ... & Raje, S. G. (1992). Fishery, biology and stock assessment of carangid resources from the Indian seas. Indian Journal of Fisheries, 39(3&4), 195-234.
Roul, S. K., Akhil, A. R., Retheesh, T. B., Rajesh, K. M., Ganga, U., Abdussamad, E. M., & Rohit, P. (2020). Length-weight relationships of fifty fish species from Indian waters. Thalassas: An International Journal of Marine Sciences, 36, 309-314.
Sajana, N., & Bijoy Nandan, S. (2017). Morphometry, Length-Weight Relationship and Relative Condition Factor of Shrimp Scad Alepes Djedaba (Forsskal, 1775) Off Cochin Coast, Kerala. Journal of Aquatic Biology & Fisheries, 5, 160-167.
Sajana, N., Nandan, S. B., & Radhakrishnan, C. K. (2019). Feeding behaviour and reproductive biology of the shrimp scad Alepes djedaba (Forsskal, 1775) off Cochin coast, Kerala, south India. Indian Journal of Fisheries, 66(3), 32-40.
Sangun, L., Akamca, E., & Akar, M. (2007). Weight-length relationships for 39 fish species from the north-eastern Mediterranean coast of Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 7(1), 37-40.
Shuaib, N., & Ayub, Z. (2011, October). Length-weight relationship, fecundity, sex-ratio and gonadal maturation in shrimp scad, Alepes djedaba (Forsskal, 1775) landing at the Karachi Fish Harbour, Karachi, Pakistan. In International fisheries symposium.
Sivakami, S. (1990). Observations on some aspects of biology of Alepes djedaba (Forsskal) from Cochin. Journal of the Marine Biological Association of India, 32(1&2), 107-118.
Siwat, V., Ambariyanto, A., & Widowati, I. (2016). Biometrics of bigeye scad, Selar crumenophthalmus and shrimp scad, Alepes djedaba from Semarang waters, Indonesia. Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation, 9(4), 915-922.
Trkov, D., & Lipej, L. (2019). A non-destructive method for assessing the feeding habits of coastal fish. Mediterranean Marine Science, 20(2), 453-459.
Turan, C., Gürlek, M., Özeren, A., & Dogdu, S. A. (2017). First Indo-Pacific fish species from the Black Sea coast of Turkey: Shrimp scad Alepes djedaba (Forsskål, 1775)(Carangidae). Natural and Engineering Sciences, 2(3), 149-157.
Wang, J. Q., Huang, L. M., Li, J., Zhang, Y. Z., Zhu, G. P., & Chen, X. J. (2016). Length–weight relationships of 45 fish species in the Min River Estuary, East China Sea. Journal of Applied Ichthyology, 32(1), 131-133.