با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم محیط زیست، دانشکده علوم دریایی و ‏محیطی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران‏

2 مرکز پژوهشی حوضه اقلیمی خزر، دانشگاه ‏مازندران، بابلسر، ایران‏

3 گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط ‏زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ‏گرگان، گرگان، ایران‏

4 دانشگاه علم و فناوری مازندران، بهشهر، ایران‏

10.30473/eab.2024.67371.1905

چکیده

تعیین مطلوبیت زیستگاه و فهم رابطه یک گونه با محیط و انتخاب آن به عنوان محل زندگی، یکی از ارکان اصلی مدیریت و مرحله کلیدی در حفاظت گونه‌های حیات وحش است. ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله از جمله زیستگاه‌های مهم برای گونه قرقاول خزری (Phasianus colchicus persicus) می‌باشد که در این مطالعه، مطلوبیت زیستگاه آن مورد بررسی قرار گرفت. مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه با استفاده از 61 نقطه حضور گونه و متغیرهای محیطی شامل فاصله از کاربری کشاورزی، دام‌داری‌ها، پاسگاه‌های محیط‌بانی، منابع آبی، جاده‌ها و شاخص نرمال شده تفاوت پوشش گیاهی، توسط الگوریتم بیشینه آنتروپی انجام شد. نتایج نشان داد به ترتیب، نزدیکی به منابع آبی، تراکم بالای پوشش گیاهی و نزدیکی به پاسگاه‌های محیط‌بانی، نقش زیادی در مطلوبیت زیستگاه گونه داشت. زیستگاه قرقاول خزری در ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله به دلیل تخریب زیستگاه‌های ساحلی، ایجاد جاده، تبدیل به اراضی کشاوررزی، آتش سوزی عمدی و غیرعمدی پوشش گیاهی، کاربرد سموم و کودهای شیمیایی در حاشیه بیشه‌زار و مزارع از مطلوبیت بالایی برخوردار نبود، به‌طوری‌که این مطلوبیت بسیار محدود و به زیستگاه‌های جنوب‌غربی منطقه متمایل بود.

کلیدواژه‌ها

بابلانی مقدم، الف. (1395). تعیین زیستگاه مطلوب گونه حفاظتی قرقاول معمولی Phasianus colchicus بر اساس تحلیل مدلهای نوین در استان اردبیل، پایاننامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی محیطزیست، دانشگاه گیلان، 80 صفحه.
References
Bablani Moghadam, A. (2016). Determining the suitable habitat of the protected species Common Pheasant (Phasianus colchicus) based on the analysis of modern models in Ardabil Province. Master's thesis in Environmental Sciences, University of Guilan, Iran. (In Persian).
Asgharzadeh, M., Alesheikh, A. A., & Yousefi, M. (2023). Disentangling the impacts of climate and land cover changes on habitat suitability of common pheasant Phasianus colchicus along elevational gradients in Iran. Environmental Science and Pollution Research, 30(21), 60958-60966.
Alipour Erdi, M., & Naderi, S. (2020). New Hybrid Model to Prioritize Effecting Factors on Common Arasbaran Pheasant (Phasianus colchicus colchicus) Habitat Selection. Journal of Animal Research (Iranian Journal of Biology), 33(2), 136-152. (In Persian).
Abedinpour, M., Norooz Valashedi, R., Khoshravesh, M., Mokari, M., & Ghorbani, D. (2020). Investigating the Climatology of Coastal Changes in Gulf of Miankaleh. Irrigation and Water Engineering, 10(3), 188-200. (In Persian).
Andrewartha, H. G., & Birch, L. C. (1954). The distribution and abundance of animals (No. Edn 1). University of Chicago press.
Ashoori, A., Kafash, A.,Varasteh Moradi, H., Yousefi, M., Kamyab, H., Behdarvand, N., & Mohammadi, S. (2018). Habitat modeling of the common pheasant Phasianus colchicus (Galliformes: Phasianidae) in a highly modified landscape: application of species distribution models in the study of a poorly documented bird in Iran. The European Zoological Journal, 85(1), 372-380.
Asri, Y., Ghlami Terojeni, T., & Sharifnia, F. (2007). Plant associations in Miankaleh biosphere reserve, Mazandaran province (N. Iran). Rostaniha, 8(1), 1-16. (In Persian).
Bedia, J., Busqué, J., & Gutiérrez, J. M. (2011). Predicting plant species distribution across an alpine rangeland in northern Spain. A comparison of probabilistic methods. Applied Vegetation Science, 14(3), 415-432.
BirdLife International (2023) Important Bird Areas factsheet: Miankaleh Peninsula and Gorgan Bay. Downloaded from http://www.birdlife.org on 09/01/2023.
Brito, J.C., Acosta, A.L., Alvares, F., & Cuzin, F. (2009). Biogeography and conservation of taxa from remote regions: An application of ecological-niche based models and GIS to North-African canids. Biological Conservation, 142 (12), 3020-3029.
Carvalho, S.B., Brito, J.C., Crespo, E.G., Watts, M.E., & Possingham, H.P. (2011). Conservation planning under climate change: Toward accounting for uncertainty in predicted species distributions to increase confidence in conservation investments in space and time. Biological Conservation, 144(7), 2020-2030.
Djamali, M., Akhani, H., Khoshrawesh, R., Andrieu-Ponel, V., Ponel, P., & Brewer, S. (2011). Application of the global bioclimatic classification to Iran: implications for understanding the modern vegetation and biogeography. Ecologia Mediterranea, 37, 91-114.
Duan, R. Y., Kong, X. Q., Huang, M. Y., Fan, W. Y., & Wang, Z. G. (2014). The predictive performance and stability of six species distribution models. PloS one, 9(11), e112764.
Elith, J., H. Graham, C., P. Anderson, R., Dudík, M., Ferrier, S., Guisan, A., ... & E. Zimmermann, N. (2006). Novel methods improve prediction of species’ distributions from occurrence data. Ecography, 29(2), 129-151.
Elith, J., Kearney, M., & Phillips, S. (2010). The art of modelling range‐shifting species. Methods in ecology and evolution, 1(4), 330-342.
Franklin, J. (2010). Mapping species distributions: spatial inference and prediction. Cambridge University Press.
Ghoddousi, A., Egli, L., Soofi, M., Khorozyan, I., & Waltert, M. (2017). After sanctions: the urge to upgrade and integrate conservation in Iran. Frontiers in Ecology and the Environment, 15(1), 9-10.
Graham, C.H., Ferrier, S., Huettman, F., Moritz, C. & Peterson, A.T. (2004) New developments in museum-based informatics and application in biodiversity analysis. Trends in Ecology and Evolution, Vol. 19, pp. 497-503.
Hirzel, A. H., Helfer, V., & Metral, F. (2001). Assessing habitat-suitability models with a virtual species. Ecological modelling, 145(2-3), 111-121.
Hull, V., Xu, W., Liu, W., Zhou, S., Viña, A., Zhang, J., ... & Liu, J. (2011). Evaluating the efficacy of zoning designations for protected area management. Biological Conservation, 144(12), 3028-3037.
IUCN. (2016). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2016-1. Available: www.iucnredlist.org. Accessed Jul 2016 10.
Jaafari, S., Sakieh, Y., Dejkam, S., ALAVIAN, P. S., Yaghubzadeh, M., & Danehkar, A. (2013). Developing of management strategies for conservation of Miankaleh wetland by using SWOT analysis. (In Persian).
Jones, G.E. (1987). The Conservation of Ecosystems and Species. Croom Helm : New York.
Kayvanfar, N., & Aliabadian, M. (2013). Distribution, density and biological breeding of white wing pheasant (Phasianus colchicus principalis, Sclater, 1885) in Northeast of Iran. Taxonomy and Biosystematics, 5(17), 33-44.
Kayvanfar, N., Aliabadian, M., Niu, X., Zhang, Z., & Liu, Y. (2017). Phylogeography of the common pheasant Phasianus colchicus. Ibis, 159(2), 430-442.
Krebs, C.J. (1985). Ecology: Experimental Analysis of Distribution and Abundance. 3rd Ed. Harper & Row : New York.
Laurance, W. F., & Bierregaard, R. O. (Eds.). (1997). Tropical forest remnants: ecology, management, and conservation of fragmented communities. University of Chicago Press.
Lavorel, S., Flannigan, M. D., Lambin, E. F., & Scholes, M. C. (2007). Vulnerability of land systems to fire: Interactions among humans, climate, the atmosphere, and ecosystems. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 12, 33-53.
Mahmoudi, S., Ilanloo, S. S., Shahrestanaki, A. K., Valizadegan, N., & Yousefi, M. (2016). Effect of human-induced forest edges on the understory bird community in Hyrcanian forests in Iran: implication for conservation and management. Forest Ecology and Management, 382, 120-128.
Margules, C. R., & Pressey, R. L. (2000). Systematic conservation planning. Nature, 405(6783), 243-253.
Maxwell, S. L., Fuller, R. A., Brooks, T. M., & Watson, J. E. (2016). Biodiversity: The ravages of guns, nets and bulldozers. Nature, 536(7615), 143-145.
Mirzaei, R., Hemami, M. R., Esmaili Sari, A., & Rezaei, H. R. (2015). Determination of habitat suitability for common pheasant (Phasianus colchicus) in Golestan Province, using ecological niche modeling. Journal of Animal Environment, 7(3), 81-88. (In Persian).
Moladoost, K. (2013). Study of Northern Iran forests destruction and its impact on the Iranian pheasant (Phasianus colchicus). The 3rd Environmental Planning and Management, Tehran. (In Persian).
Ortega‐Huerta, M. A., & Peterson, A. T. (2004). Modelling spatial patterns of biodiversity for conservation prioritization in north‐eastern Mexico. Diversity and Distributions, 10(1), 39-54.
Phillips, S. J., Anderson, R. P., & Schapire, R. E. (2006). Maximum entropy modeling of species geographic distributions. Ecological modelling, 190(3-4), 231-259.
Priess, J. A., Mimler, M., Klein, A. M., Schwarze, S., Tscharntke, T., & Steffan-Dewenter, I. (2007). Linking deforestation scenarios to pollination services and economic returns in coffee agroforestry systems. Ecological Applications, 17(2), 407-417.
Rahbari Ladmkhi, P., and Rezaei Kolaj, S. (2013). Habitat assessment of the common pheasant (Phasianus colchicus) habitat in the habitat of Sangjub Some Sera (Gilan province) using HEP method. First International Conference on Environmental Engineering, Tehran. (In Persian).
Ramsar Convention. (2023). Ramsar Sites Information Service: Miankaleh Peninsula, Gorgan Bay and Lapoo-Zaghmarz Ab-bandan. Downloaded from https://rsis.ramsar.org/ris/36.
Rezapour Jadidi, P., Yazdian, F., Sheikh-ul-Islami, A., & Kiapasha, Kh. (2013). The environmental impacts of tourism in the Miankala protected area using the destruction model. The Second National Conference on Forest Science Students, Karaj. (In Persian).
Sánchez-Cordero, V., Cirelli, V., Munguial, M., & Sarkar, S. (2005). Place prioritization for biodiversity content using species ecological niche modeling. Biodiversity Informatics, 2.
Scott, D. A., Hamadani, H. M., & Mirhosseyni, A. A. (Eds.). (1975). The birds of Iran. Department of the Environment.
Smith, J. N., & Hellmann, J. J. (2002). Population persistence in fragmented landscapes. Trends in Ecology & Evolution, 17(9), 397-399.
Soofi, M., Ghoddousi, A., Zeppenfeld, T., Shokri, S., Soufi, M., Egli, L., Jafari, A., Ahmadpour, M., Qashqaei, A., Ghadirian, T. and Filla, M., Kiabi, B., Balkenhol, N., Waltert, M., & Khorozyan, I. (2019). Assessing the relationship between illegal hunting of ungulates, wild prey occurrence and livestock depredation rate by large carnivores. Journal of Applied Ecology, 56(2), 365-374.
Tucker, M. A., Böhning-Gaese, K., Fagan, W. F., Fryxell, J. M., Van Moorter, B., Alberts, S. C., ... & Mueller, T. (2018). Moving in the Anthropocene: Global reductions in terrestrial mammalian movements. Science, 359(6374), 466-469.
Vafaei, Sh. (2003). The cultural heritage of the Mazandaran. Ministry of Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts, Iran. (In Persian)
Watson, J. E., Dudley, N., Segan, D. B., & Hockings, M. (2014). The performance and potential of protected areas. Nature, 515(7525), 67-73.
Zaniewski, A. E., Lehmann, A., & Overton, J. M. (2002). Predicting species spatial distributions using presence-only data: a case study of native New Zealand ferns. Ecological modelling, 157(2-3), 261-280.