با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز گنبد کاووس

2 هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

3 کارگاه تکثیر پرورش ماهیان خاویاری شهید رجایی ساری

10.30473/eab.2018.10670

چکیده

شاخص رسیدگی نهایی تخمک(GVBD ) در in vitro برای افزایش قابلیت انتخاب مولد مناسب مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از 10 قطعه ماهی مولد تاسماهی ایرانی، Acipenserpersicusکه در فصل مهاجرت از دریا صید شده اند استفاده گردید. از هر مولد حدود 150 تخمک استخراج شده بوسیله سوند فلزی در محیط کشت RM2 محتوی μ.l10 پروژسترون (in vitro) جهت القاءرسیدگی نهایی تخمکو بررسی شاخص آن کشت داده شدند. شاخص رسیدگی نهایی تخمک ها در in vitro و in vivoمورد مقایسه قرار گرفت و اختلاف معنی داری بین آنها مشاهده گردید( 01/0>P). همچنین مولدینی که مقدارGVBD آنها در in vitro بیش از 50% بود در مقایسه با مولدینی که این مقدار کمتر از 50% بود در پاسخ به هورمون مقداراوولاسیون،درصد لقاح و بازماندگی انکوباسیون بالاتری نشان دادند ( 05/0>P). در نهایت استفاده از روش بررسی شاخص رسیدگی نهایی تخمک در شرایط in vitro برای انتخاب مولد قابلیت بیشتری نسبت به شاخص قطبیت هسته نشان داد

کلیدواژه‌ها