با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

بمنظور شناسایی گونه های متعلق به رده خیارهای دریایی در پهنه های جزرومدی خلیج چابهار، طی یک سال از آبان ماه سال 1387 تا شهریورماه سال 1388 بررسی های میدانی صورت گرفت. منطقه مورد مطالعه در منتهی الیه جنوب شرقی ایران و سواحل دریای عمان- استان سیستان و بلوچستان در محدوده جغرافیایی عرض شمالی´´61´16°25 تا´´47´22°25 و طول شرقی ´´90´39°60 تا´´38´24°60 قرار گرفته است. در طول نوار ساحلی منطقه مورد مطالعه تعداد 5 ایستگاه نمونه برداری بر اساس ویژگی های ژئومورفولوژیکی، زیستگاهی و امکان دسترسی تعیین گردید. نمونه برداری هر دو ماه یکبار در جزر کامل و بصورت پیمایشی در ایستگاه های تعیین شده انجام گرفت و تمام نمونه های بارز هر گونه جمع آوری شدند. پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه، شناسایی از طریق اسپیکول های استخراج شده و با کمک کلیدهای شناسایی معتبر انجام شد. 4 گونه خیار دریایی Holothuria leucospilota، Holothuria arenicola، Holothuria insignis و .Holothuria sp از خانواده Holothuroidae و از راسته Elasipodida شناسایی گردید. بیشترین فراوانی این گونه ها در دی ماه ، ایستگاه 4 مشاهده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات