با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد/ دانشگاه شهرکرد

2 عضو هیئت علمی/ دانشگاه شهرکرد

چکیده

در این مطالعه، میانکنش غلظت های مختلف سولفات کادمیوم با آنزیم پراکسیداز (E.C 1.11.1.7) در دماهای مختلف (C° 50-25) مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور مطالعات پایداری حرارتی، اسپکتروفتومتری، فلوریمتری و سینتیک آنزیمی برای به دست آوردن پارامترهای ترمودینامیکی ∆G°، ∆H°m، ∆S°m، Tm و نیز پارامترهای سینتیکی Vmax و Km انجام شد. نتایج نشان دادند که سولفات کادمیوم در غلظت های مختلف باعث مهار نارقابتی پراکسیداز می شود و افزایش دما این اثر مهاری را تشدید می کند. همچنین سولفات کادمیوم باعث کاهش پایداری حرارتی پراکسیداز شده و Tm آن را کاهش داد. در مطالعات اسپکتروفتومتری اثر سولفات کادمیوم بر ساختار آنزیم به گونه ای بود که جذب nm275 افزایش و دما نیز آن را افزایش داد، همچنین جذب nm404 (باند سورت) کاهش یافت و دما نیز آن را کاهش داد. در مجموع، سولفات کادمیوم در رفتاری وابسته به زمان و دز و تحت تاثیر دما در محیط اطراف گروه هم متصل شده و باعث کاهش پایداری حرارتی و مهار نارقابتی پراکسیداز می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات