با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

2 آموزش و پرورش منطقه 14 تهران ،واحد بهداشت

3 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

4 عضو هیات علمی دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...

5 کارمند دانشگاه پیام نور

6 دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور

چکیده

مقدمه: هدف از این مطالعه مقایسه میزان پروتئین تام در سرم افراد مواجهه یافته با گاز خردل( سولفور موستارد) در جنگ ایران و عراق با گروه شاهد می باشد.

مواد وروشها:در این مطالعه 35 نفر از افراد مواجهه یافته با گاز خردل (گروه بیمار)و 35 نفر سالم ( گروه شاهد) مورد ارزیابی قرار گرفتند .میزان پروتئین تام در سرم دوگروه با روش برادفورد اندازه گیری شد.

یافته ها:مقدار متوسط پروتئین در سرم افراد مواجهه یافته با گاز خردل ( گروه بیمار) در مقایسه با افرادسالم ( گروه شاهد) ، تفاوت معنی داری ندارد (05/0

کلیدواژه‌ها

موضوعات