با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده

تحقیق حاضر به منظور تعیین وضعیت تنوع گونه‌ای پرندگان آبزی زمستان‌گذران، در دوره 10 ساله 1380 لغایت 1389در تالاب میقان انجام شده است. به همین منظور اطلاعات سرشماری‌های نیمه-زمستانه پرندگان بر اساس روش شمارش کل، از اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان مرکزی تهیه و تجزیه و تحلیل شده است. برای ارزیابی شاخص‌های تنوع گونه‌ای، از نرم افزار Ecological Methodology و برای تجزیه داده‌ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. در طول دوره مورد مطالعه، تعداد 134350 پرنده آبزی مرکب از 56 گونه، 16 تیره و 6 راسته در تالاب میقان زمستان‌گذرانی نموده‌اند. در این مدت بیشترین تعداد پرنده آبزی متعلق به گونه درنای معمولی (Grus grus) با 54000 قطعه بوده است. در بین تیره‌های پرندگان بیشترین فراوانی متعلق به تیره درناییان (Gruidae) با 19/40 درصد و کمترین فراوانی مربوط به تیره‌های صدف خواریان (Haematopodidae) و چاخ لقیان (Burhinidae) هر کدام با 01/0 درصد فراوانی بوده است. از نظر غنای گونه‌ای سال‌ 1388 با تعداد 37 گونه شناسایی شده بیشترین غنا و سال‌های 1380، 1381 و 1386 که در این تالاب هیچ قطعه پرنده‌ای مشاهده نشده است کمترین غنای گونه‌ای را شامل شده‌اند. نتایج تحقیق نشان داد بیشترین فراوانی پرندگان آبزی متعلق به گونه‌های کنارآبچر با 1/62 درصد فراوانی و کمترین فراوانی مربوط به گونه‌های آبزی با 9/37 درصد فراوانی بوده است. با توجه به مقادیر محاسبه شده شاخص‌های تنوع‌ و یکنواختی گونه‌ای بیشترین میزان تنوع زیستی پرندگان زمستان‌گذران در تالاب میقان مربوط به سال 1388 و کمترین تنوع زیستی مربوط به سال‌های 1380، 1381 و 1386 بوده است (05/0> P).

کلیدواژه‌ها