با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور شازند

2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد تهران مرکزی

4 استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز

چکیده

با توجه به نتایج محدود و متناقض مربوط به اثرات فعالیت‌های‌ ورزشی بر پاسخ‌ شاخص‌های التهابی سرمی و بزاقی، این مطالعه به منظور مقایسه‌ی پاسخ پروتئین واکنشگر-C و اینترلوکین-6 سرمی و بزاقی مردان سالم پس از انجام یک وهله فعالیت هوازی وامانده‌ساز انجام شد. روش‌شناسی: در قالب یک طرح نیمه تجربی قبل و بعد، 22 مرد داوطلب سالم (30-20 سال و توده‌ی چربی 16-10 درصد) در یک فعالیت هوازی وامانده‌ساز (آزمون نوارگردان بروس) شرکت کردند. نمونه‌های سرمی و بزاقی بلافاصله قبل و بعد از اجرای آزمون ورزشی تهیه شد. پروتئین واکنشگر-C با استفاده از روش ایمونوفتومتری و اینترلوکین-6 با استفاده از روش الایزا اندازه‌گیری شد. داده‌های حاصله با استفاده از آزمون t همبسته و ضریب همبستگی اسپیرمن در سطح معنی‌داری پنج درصد بررسی شدند. یافته‌ها: نتایج تحقیق حاکی است که فعالیت هوازی وامانده‌ساز بروس مقادیر پروتئین واکنشگر-c و اینترلوکین شش را در سرم و بزاق نسبت به حالت پایه به‌طور معناداری افزایش داد(05/0P

کلیدواژه‌ها

موضوعات