با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد / دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

2 دانشیار / دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه فردوسی

چکیده

گوشتخواران بخاطر قرار داشتن در رأس هرم غذایی دارای اهمیت بالایی در اکوسیستم‌ها هستند. عادات غذایی گوشتخواران بزرگ با مشخصه‌های اکولوژیکی مهمی از قبیل الگوی مکانی، جابجایی، انتخاب زیستگاه، ساختار اجتماعی، موفقیت تولیدمثلی و توزیع جغرافیایی در ارتباط است. بر این اساس در این پژوهش به منظور تعیین رژیم غذایی پلنگ در پارک ملی ساریگل از تجزیه و تحلیل سرگین با شاخص درصد حضور در طول چهار فصل سال استفاده شد. نتایج نشان داد که رژیم غذایی پلنگ در پارک ملی ساریگل دارای تنوع بالایی است و شامل قوچ و میش، کل و بز، گراز، خرگوش، روباه، دام اهلی، تشی، سگ، اسب، پرنده و گیاه است. قوچ و میش در پارک ملی ساریگل بیشترین سهم و خرگوش و اسب کمترین سهم را در رژیم غذایی این گونه دارند. بی‌شک شناسایی منابع غذایی پلنگ و حفظ جمعیت طعمه‌‌ها می‌تواند راه‌گشای مدیریت و بهبود وضعیت حفاظتی این گونه باشد.
واژه های کلیدی: هرم غذایی، سرگین، عادات غذایی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات