با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نویسندگان

1 معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت/ هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات فارس

2 دانش آموخته/ دانشگاه علوم و تحقیقات فارس

3 عضو هیات علمی/ دانشگاه علوم پزشکی شیراز

4 دانش آموخته واحد علوم و تحقیقات فارس

چکیده

افزایش میزان چربی‌های خون یکی از شایع‌ترین تظاهرات در بیماری دیابت می‌باشد که باعث تشدید عوارض این بیماری می‌گردد. آب انار ماده ای مغذی با مصارف پزشکی می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات آب انار بر میزان تری گلیسرید، کلسترول، LDL و HDL در موش‌های صحرایی نر بالغ سالم و دیابتی شده انجام گرفت. در این پژوهش 90 سر موش صحرایی نر بالغ با وزن 220-200 گرم به گروه‌های کنترل، شاهد، تجربی دیابتی و غیردیابتی تقسیم شدند. هر گروه شامل 9 سر موش بود. گروه‌های تجربی به ترتیب مقادیر 1، 2 و 4 میلی‌لیتر آب انار را به ازای هر موش و برای 21 روز دریافت کردند. برای ایجاد دیابت از تزریق درون صفاقی mg/kg60 استرپتوزوسین استفاده شد. در پایان دوره باخون-گیری از قلب حیوانات، میزان سرمی تری گلیسرید، کلسترول، LDL و HDL اندازه‌گیری گردید. داده‌ها به کمک آزمون-های ANOVA و LSD آنالیزشدند. نتایج نشان دادند که، آب انار با دوزهای 2و4 میلی‌لیتر باعث کاهش معنی‌دار تری گلیسرید به ترتیب در سطح 05/0≥P و 001/0≥P ، کلسترول به ترتیب در دوزهای1، 2و4 میلی‌لیتر به ترتیب در سطح 05/0≥P، 01/0≥P و 001/0≥P، LDL در دوزهای 2و4 میلی‌لیتر، در سطح 01/0≥P و افزایش سرمی HDL در 4 میلی-لیتر در سطح 05/0≥P در گروه‌های دیابتی شده نسبت به گروه کنترل ‌گردید و گروه‌های غیردیابتی تأثیر معنی‌داری نداشت. آب انار احتمالاً با داشتن ترکیبات فلاونوئیدی و املاحی نظیر روی و از طریق افزایش میزان انسولین باعث کاهش میزان تری گلیسرید، کلسترول، LDL و افزایش HDL در موش‌های دیابتی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات