با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

2 عضو هیات علمی

چکیده

چکیده:

گونه های مختلف مربوط به خانواده سیرفیده جزء حشرات مفید در طبیعت بوده و در امر کشاورزی حائز اهمیت می باشند. طی مطالعه فونستیکی دو بالان خانواده سیرفیده که در سالهای 1391-1390 در شهرستان جلفا از استان آذربایجان شرقی صورت گرفت، گونه Merodon latifemoris به عنوان گزارش جدید برای فون از ایران و منطقه شناسائی و معرفی گردید. در این مطالعه نمونه های جمع آوری شده، پس از انتقال به آزمایشگاه حشره شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند مورد مطالعه ریخت شناسی قرار گرفتند. اندام های مهم حشرات از قبیل پاها، بالها، سینه، شکم و در نهایت اندام تناسلی جنس نر مورد برسی قرار گرفت. در این بررسی آخرین بند شکم جنس نر حشرات جدا و در داخل هیدروکسید پتاسیم 10% به مدت 24-12 ساعت انتقال و بعد به درون الکل 70% منتقل گردید در زمان مطالعه یک قطره گلسیرین اضافه شده و به وسیله کلیدهای شناسائی معتبر شناسائی گردید، همچنین برای نمونه های جمع آوری و شناسائی شده تصاویر و کلید شناسائی تهیه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات