با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نویسنده

هیئت علمی

چکیده

در این مقاله یکی از روشهای ساده، سریع و دقیق برای تهیه تصاویر علمی از نمونه های جانوری پیشنهاد شده است. در این روش ابتدا عکس ها نمونه و یا تصاویر تهیه شده با مداد با کمک میکروسکوپ و یا استریو میکروسکوپ مجهز به لوله ترسیم اسکن می شوند. تصاویر اسکن شده در برنامه CorelDraw باز شده و جزئیات تصاویر با کمک قلم های ویژه و خطوط مناسب ترسیم می شود. تصاویر تهیه شده نهایی با این روش با فرمت های شناخته شده ذخیره شده و در مقالات علمی مورد استفاده قرار می گیرند. به عنوان گزینه ای اختیاری، استفاده از تابلو دیجیتایزر هم برای ترسیم اولیه نمونه و هم افزودن جزئیات امکان پذیر می باشد.
واژه های کلیدی: تصاویر جانوران، برنامه کورل، طراحی دیجیتال.
چکیده
در این مقاله یکی از روشهای ساده، سریع و دقیق برای تهیه تصاویر علمی از نمونه های جانوری پیشنهاد شده است. در این روش ابتدا عکس ها نمونه و یا تصاویر تهیه شده با مداد با کمک میکروسکوپ و یا استریو میکروسکوپ مجهز به لوله ترسیم اسکن می شوند. تصاویر اسکن شده در برنامه CorelDraw باز شده و جزئیات تصاویر با کمک قلم های ویژه و خطوط مناسب ترسیم می شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات