با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی، علوم پزشکی تهران، ‏دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه علوم و صنایع غذایی، واحد صفادشت، ‏دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم ‏تغذیه، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ‏ایران

10.30473/eab.2023.66048.1893

چکیده

ترکیبات گیاهی به‌دلیل ماهیت طبیعی و خصوصیات منحصربه‌فرد عملکردی مانند خاصیت آنتی‌‌اکسیدانی و نگهدارندگی و درمانی موردتوجه مصرف‌‌کنندگان قرار گرفته‌‌اند. تنش اکسایشی در فرآیندهای زیستی اتفاق می‌افتد و مهم‌ترین عامل پیری و عوارض بیماری‌های مزمن است. چویل (Ferulagocarduchorum) یک گیاه بومی است که در غرب ایران رشد می‌‌کند و در گذشته به عنوان نگهدارندهِ طبیعی مواد غذایی در به تأخیر انداختن فساد گوشت و به عنوان ادویه و در درمان برخی بیماری‌ها و ضدعفونی استفاده می‌‌شد. در این مطالعه ترکیبات اسانس، خواص آنتی‌اکسیدانی، محتوای فنل کل، آزمون DSC و FTIR اسانس مورد ارزیابی قرار گرفت. برای استخراج اسانس از گیاه چویل به روش تقطیر در دستگاه کلونجر به مدت 7 ساعت اسانس‌گیری شد. جهت شناسایی ترکیبات از دستگاه کروماتوگراف گازی استفاده شد. فعالیت آنتی‌اکسیدانی با استفاده از روش مهار رادیکال آزاد  ABTSتعیین گردید. برای اندازه‌گیری محتوی فنل کل از معرف فولین سیوکالتو استفاده شد. بیشترین ترکیب موجود در اسانس ترکیب alpha-pinen به میزان %18/30 می‌باشد. نتایج نشان داد که اسانس با غلظت mg/mL300 (بالاترین رنج غلظت) دارای بیشترین ظرفیت آنتی‌‌اکسیدانی و بالاترین میانگین درصد مهارکنندگی رادیکال آزاد (5/7 ± 52/33) می‌‌باشد، همچنین اسانس با غلظت mg/mL100 (بالاترین رنج غلظت) دارای بیشترین میزان محتوای فنلی (47/6 ± 65/103) است. در آزمون FTIR جهت بررسی گروه‌های عاملی، مشخص شد که بیشترین آن مربوط به گروه هیدروکسیل (cm-1 11/3387) بود. اسانس گیاه چویل می‌‌تواند به عنوان یک آنتی‌‌اکسیدان در صنعت غذا باشد و جهت پیشگیری و درمان بیمار‌‌ی‌‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Arisianti.Y, Hui. ZH, Sagis. L. 2006. Multilayer microcapsules based on supramolecular structures produced from bovin serum albumin and high methoxy pectin. 11th International congress on engineerin and food. Athens, Greece: 29-30.
Carabias-Martínez R, Rodríguez-Gonzalo E, Revilla-Ruiz P, Hernández-Méndez J. 2005, Pressurized liquid extraction in the analysis of food and biological samples. Journal of Chromatography A.;1089(1-2):1-17.
Gohari AR, Hajimehdipoor H, Saeidnia S, Ajani Y, Hadjiakhoondi A .2011. Antioxidant activity of some medicinal species using FRAP assay. Journal of Medicinal Plants.1(37):54-60.
Golfakhrabadi. F, Khanavi. M, Ostad. S, Saeidnia. S, Vatandoost. H, Abai. M, Hafizi. M, Yousefbeyk. F, RazzaghiRad.Y, Baghenegadian. A, Ardekani. M. 2015. Biological activities and composition of Ferulagocarduchorum essential oil. J Arthropod born diseases; 9 (1): 104-115.
Handa S.2008. An Overview Of Extraction Techniques For Medicinal And Aromatic Plants. United Nations Industrial Development Organization and the International Centrefor Science and High Technology,266.
Hosseini. N, Arjmand. H, Ghorbanpour. M, Azhdehark. V. 2013. Chemical analysis of essential oil from different populations of Ferulago angulate subsp.carduchorum in iran. J of Medicinal Plant and By-products; 1: 69-74.
Jahantab A, Sepehri Adel M, Ghasemi Z, Aryan Y, Nori S, 2011. Study of the Ecology of the Medicinal plant Ferulago angulate (Schlecht) Boiss. In Central Zagros (Kohgiluyeh region). Environmental Plant Physiology (Iranian Plant Ecophysiological Research); 6(4): 1-8.
Kaushik V, Roos. YH. 2007. Limonene encapsulation in freeze-drying of gum Arabic– sucrose–gelatin systems. LWT-Food Science and Technology. 31;40(8):1381- 91.
KhorasaniEsmaeili  A, Taha RM, Mohajer S, Banisalam B. 2015. Antioxidant Activity and Total Phenolic and Flavonoid Content of Various Solvent Extracts from In Vivo and In Vitro Grown Trifolium pratense L. (Red Clover). BioMed Research International1- 11.
Masotti V, Juteau F, Bessie’re J.M, Viano J. 2003. Seasonal and Phonological Variations of the Essential Oil from the Narrow Endemic Species Artemisia molinieri and its Biological Activities. J. Agric. Food Chem; 51: 7115-7121.
Nori Sh. 2017. Investigation of antioxidant properties and inhibition of alpha-glucosidase enzyme extract of Moringa pergina and ferrolago cardocroma (small) plants covered with polymeric coatings prepared by spraying method. Thesis in Food Industry, Faculty of Pharmacy, Islamic Azad University, Tehran Branch of Medical Sciences.
Pan Y, Zhang X, Wang H, Liang Y, Zhu J, Li H, Zhang Z, Wu Q. 2007. Antioxidant potential of ethanolic extract of Polygonum cuspidatum and application in peanut oil. Food Chemistry. 31;105(4):1518- 24.
Rasooli I, Fakoor MH, Yadegarinia D, Gachkar L, Allameh A, Rezaei MB. 2008.Antimycotoxigenic characteristics of Rosmarinus officinalis and Trachyspermumcopticum L. essential oils. International Journal of Food Microbiology. 29;122(1-2):135-9.
Rosta A, Kadivar M, Keramat J, Soliman Zadeh S. 2011. Investigation of antioxidant properties of two species of Ferulago plant (Chivil) in two model systems. Conference on Promoting Lifelong Food, Beverage, Cosmetics and Health with Emphasis on Reducing Consumption of Preservatives.
Rustaiyan A, Faridchehr A, AriaeeFard M. 2017. Constituents and biological activities of some Iranian Ferulago species; Europen J pharmaceutical and medical research; 4 (6): 106-107.
Saboura A, Ahmadi A, Zeinali A, Parsa M. 2014. Comparison between the Contents of Phenolic and Flavonoid Compounds and Aerial Part Antioxidant Activity in Scutellaria pinnatifida in Two NorthIranian Populations. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. Oct 15;13(3):249-66.
Sajjadi S. E, Shokoohinia Y, Jamali M. 2012. Chemical composition of essential oil of Ferulago macrocarpa (Fenzl) Boiss. Fruits. Research in Pharmaceutical Sciences.; 7 (3): 197-200.
Scott G. 1997. Antioxidants In Science, Technology, Medicine and Nutrition. Elsevier, Woodhead publishing, 348.