با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

2 گروه زیست‌شناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد ‏اسلامی، رشت، ایران

10.30473/eab.2023.64026.1880

چکیده

گیاه به‌لیمو (Aloysia citrodora) در طب سنتی ایران اهمیت زیادی دارد. هدف از این مطالعه تولید نانوذرات نقره با عصاره آبی به‌لیمو و بررسی اثرات آنتی‌‌اکسیدانی و بازدارندگی آن بر تولید نانوالیاف آمیلوئید از آلبومین سرم گاوی به‌‌عنوان پروتئین مدل بود. برای سنتز نانوذرات نقره، عصاره آبی به‌‌لیمو تهیه شد و به این محلول نیترات نقره یک میلی‌‌مولار اضافه شد. برای تأیید حضور و تعیین اندازه نانوذرات نقره بیوسنتز شده از طیف‌سنجی UV-Vis و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) استفاده شد. ارزیابی اثر آنتی‌‌اکسیدانی عصاره به روش DPPH و اندازه‌‌گیری تولید الیاف آمیلوئید به روش جذب قرمز کنگو انجام شد. اثر سمیت نانوذرات بر نوروبلاست‌‌ها با روش MTT بررسی شد و خواص بازدارندگی عصاره بر تولید آمیلوئید با میکروسکوپ الکترونی TEM مورد بررسی قرار گرفت. کاریوفیلن (66/7 درصد)، فیتول (47/7 درصد) و لیمونن         (68/2 درصد) فراوان‌‌ترین ترکیبات موجود در عصاره بودند. میکروسکوپ الکترونی گذاره نیز نانوذرات کریستالی کروی با اندازه بین 30 تا70 نانومتر را تأیید کرد. با افزایش غلظت عصاره، خاصیت آنتی‌‌اکسیدانی نانوذرات افزایش یافت، به‌‌طوری‌‌که در غلظت‌‌ 1 میلی‌‌گرم بر میلی‌‌لیتر 35/97 درصد رادیکال‌‌های آزاد DPPH مهار شد. بیشترین مهار تولید رشته آمیلوئید در غلظت 2 میلی‌‌گرم بر میلی‌‌لیتر و به میزان 96 درصد و بیشترین میزان سمیت سلولی در غلظت 2 و با IC50 برابر 25/2 میلی‌‌گرم بر میلی‌‌لیتر مشاهده شد. نتایج نشان داد که نانوذرات سنتز شده از برگ به‌لیمو A. citrodora با خواص ضد‌‌آمیلوئیدی، آنتی‌اکسیدانی و ضدسرطانی، می‌‌تواند به‌عنوان نانوماده زیستی جدید در کاهش عوارض آلزایمر و سرطان مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Ahmed, A., M. Usman, Z. Ji, M. Rafiq, B. Yu, Y. Shen and H. Cong (2023). Nature-inspired biogenic synthesis of silver nanoparticles for antibacterial applications. Materials Today Chemistry 27: 101339.
Boukabache, M., S. Chibani, A. Otmani, A. Nouichi, O. Abdelaziz and I. Karaca (2023). Chemical composition and insecticidal activity of Aloysia citrodora essential oil against Aphis fabae (Hemiptera: Aphididae), Rhopalosiphum maidis (Hemiptera: Aphididae) and Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae). International Journal of Tropical Insect Science: 1-7.
Chauhan, P. and A. Tapwal (2023). Green synthesis of nanoparticles using botanicals and their application in management of fungal phytopathogens: a review. Archives of Microbiology 205(3): 1-21.
Choi, J. S., H. C. Jung, Y. J. Baek, B. Y. Kim, M. W. Lee, H. D. Kim and S. W. Kim (2021). Antibacterial activity of green-synthesized silver nanoparticles using Areca catechu extract against antibiotic-resistant bacteria. Nanomaterials 11(1): 205.
Collins, A., T. Saleh and B. Kalisch (2022). Naturally occurring antioxidant therapy in Alzheimer’s disease. Antioxidants 2022, 11, 213. Antioxidants in Age-Related Diseases and Anti-Aging Strategies: 115.
Fareed, N., S. Nisa, Y. Bibi, A. Fareed, W. Ahmed, M. Sabir, S. Alam, A. Sajjad, S. Kumar and M. Hussain (2023). Green synthesized silver nanoparticles using carrot extract exhibited strong antibacterial activity against multidrug resistant bacteria. Journal of King Saud University-Science 35(2): 102477.
Fazelinejad, H., E. Zahedi, S. Nazarian, Z. Kaffash Siuki, S. Nasri, M. Dadmehr, M. Mehrabi and R. Khodarahmi (2023). "Neuroprotective effect of Bis (Indolyl) phenylmethane in Alzheimer’s disease rat model through inhibition of hen Lysozyme amyloid fibril-induced neurotoxicity." Journal of the Iranian Chemical Society 20(3): 551-562.
Galzitskaya, O. V., S. Y. Grishin, A. V. Glyakina, N. V. Dovidchenko, A. V. Konstantinova, S. V. Kravchenko and A. K. Surin (2023). The Strategies of Development of New Non-Toxic Inhibitors of Amyloid Formation." International Journal of Molecular Sciences 24(4): 3781.
Gohari, G., H. Farhadi, S. Panahirad, E. Zareei, P. Labib, H. Jafari, G. Mahdavinia, M. B. Hassanpouraghdam, A. Ioannou and M. Kulak (2023). Mitigation of salinity impact in spearmint plants through the application of engineered chitosan-melatonin nanoparticles." International Journal of Biological Macromolecules 224: 893-907.
Hassanisaadi, M., A. H. S. Bonjar, A. Rahdar, R. S. Varma, N. Ajalli and S. Pandey (2022). Eco-friendly biosynthesis of silver nanoparticles using Aloysia citrodora leaf extract and evaluations of their bioactivities. Materials Today Communications 33: 104183.
Idm'hand, E., Y. El-Ouazzani, F. Msanda and K. Cherifi (2022). Ethnopharmacological review of medicinal plants used to manage hypertension in Morocco. Medicinal Plants-International Journal of Phytomedicines and Related Industries 14(2): 202-220.
Kalipillai, P., R. Elancheran and E. Mani (2023). Effect of substrate charge density on the adsorption of intrinsically disordered protein amyloid β 40: A molecular dynamics study." Soft Matter.
Khan, F., M. Shariq, M. Asif, M. A. Siddiqui, P. Malan and F. Ahmad (2022). "Green nanotechnology: plant-mediated nanoparticle synthesis and application." Nanomaterials 12(4): 673.
Manek, E., F. Darvas and G. A. Petroianu (2020). Use of biodegradable, chitosan-based nanoparticles in the treatment of Alzheimer’s disease. Molecules 25(20): 4866.
Mansouri, H., A. Arasteh and R. A. Khavari-Nejad (2021). Phytochemical evaluation and antioxidant and inhibitory effects of Citrullus colocynthis L. extract on the production of amyloid nano–biofibrils from bovine serum albumin as a model protein. Eco-phytochemical Journal of Medicinal Plants 84: 34-48.
Mehata, M. S. (2022). Surface plasmon resonance allied applications of silver nanoflowers synthesized from Breynia vitis-idaea leaf extract. Dalton Transactions 51(7): 2726-2736.
Plascencia-Villa, G. and G. Perry (2022). Neuropathological changes provide insights into key mechanisms related to Alzheimer’s disease and related dementia. The American Journal of Pathology.
Rashid, H. M., A. I. Mahmod, F. U. Afifi and W. H. Talib (2022). Antioxidant and Antiproliferation Activities of Lemon Verbena (Aloysia citrodora): An in vitro and in vivo study." Plants 11(6): 785.
Sun, X., C. Yang, W. Liu, K. Lu and H. Yin (2023). Charge modifications of graphene oxide enhance the inhibitory effect on insulin amyloid fibrillation based on electrostatic interactions. International Journal of Biological Macromolecules 225: 1140-1151.
Thulasi, M., K. Peera and K. Yellamma Anti-Cholinesterase Effect of Emblica officinalis Fruit Extract in Alzheimer’s Induced Rat Brain-An Insight to Develop Novel Alzheimer’s Therapeutics.