با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
بررسی مقایسه‌ای بیولوژی تولیدمثلی ‏گاوماهی قفقازی ‏Knipowitschia ‎caucasica (Berg, 1916)‎‏ در دو منطقه خلیج ‏گرگان و تالاب گمیشان

بهمن چپرلی؛ رحمان پاتیمار؛ رسول قربانی؛ کیاوش گلزاریان پور

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1399، ، صفحه 63-72

https://doi.org/10.30473/eab.2020.45850.1703

چکیده
  جهت مطالعه ویژگی‌های تولیدمثلی گونه گاوماهی قفقازی (K. caucasica) تعداد 149 نمونه از خلیج گرگان و تعداد 192 نمونه از تالاب گمیشان به‌صورت ماهانه از بهمن‌ماه 92 تا اردیبهشت‌ماه 93 با استفاده از تور پره صید شد. در این تحقیق فاکتورهای مرتبط با تولید مثل از قبیل نسبت جنسی، شاخص نمو گنادی، هم آوری مطلق، هم آوری نسبی محاسبه شد. نسبت جنسی ماهیان مورد ...  بیشتر