با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
بررسی پراکنش و نوسان‌های فصلی ماکروبنتوزهای چشمه دادین کازرون

علیرضا گلچین منشادی؛ حسین پورباقر

دوره 6، شماره 2 ، آذر 1396، ، صفحه 85-94

چکیده
  به­ منظور مطالعه و شناسایی فون ماکروبنتوزهای چشمه دادین کازرون واقع در جنوب غربی فارس در ایران از فروردین تا اسفند سال 1393، نمونه­گیری از پنج ایستگاه مختلف چشمه شامل مرکز، شمال، جنوب، غرب و شرق چشمه انجام گردید. نمونه­برداری از رسوبات با استفاده از گرب مدل ون وین انجام شدند. پس از شستشوی رسوبات برای جلوگیری از فساد موجودات زنده ...  بیشتر