با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
بررسی اثرات القایی گازوئیل بر پارامترهای کبدی، موش‌های سفید نژاد Albino NMRI

زهره فضل الهی؛ نسیم نعیمی؛ کبری زارع*

دوره 4، شماره 3 ، بهمن 1394، ، صفحه 79-90

چکیده
  چکیده گازوئیل یکی از محصولات نفتی با کاربردهای فراوان، ترکیبی آروماتیک و مهمترین آلاینده محیط زیست است. با توجه به اثرات مخرب آن بر موجودات زنده و انسان، هدف از این تحقیق، بررسی اثرات خوراکی گازوئیل بر پارامترهای بافت کبد، موش سفید، نژاد Albino NMRI بود. 40 سر، موش در 4 گروه، موش های نر و ماده بالغ هر کدام در دو گروه شاهد و تیمار با میانگین ...  بیشتر