با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
بررسی هموستاز گلوکز در شترمرغ (Struthio camelus) با استفاده از تست خوراکی تحمل گلوکز

طاهره کریمی شایان؛ ولی الله خلجی پیربلوطی؛ مصطفی شخصی نیایی

دوره 5، شماره 4 ، خرداد 1396، ، صفحه 31-38

چکیده
  گلوکز یکی از مهم‌ترین منابع تامین‌کننده انرژی در بدن است. انتقال گلوکز به داخل سلول نمونه بسیار مهمی از انتشار تسهیل شده است که توسط پروتئین‌های ناقلی به نام انتقال‌دهنده‌های گلوکز Glucose transporter (GLUT) انجام می‌شود. از میان انتقال‌دهنده گلوکز،   GLUT4و GLUT12 تنها انتقال‌دهنده‌های حساس به انسولین هستند که در پرندگان ژن GLUT4 حذف شده ...  بیشتر