سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

فرم اشتراک

علاقه‌مندان به اشتراک مجلة زیست­شناسی جانوری تجربی می‌توانند فرم زیر را تکمیل کنند و به همراه فیش بانکی به مبلغ 80000 ریال (هشتاد هزار ریال) بابت اشتراک سالانه نشریه به شمارة حساب: 2178609001007 نزد بانک ملی ایران شعبة بنفشه، کد: 1508به دفتر مجله ارسال دارند تا مجله برای آنان فرستاده شود.