دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 29، شماره اول، تابستان 1398 
3. بررسی وضعیت آلودگی رودخانه کشف‌رود با رویکرد انگل‌های تک‌یاخته

صفحه 29-38

10.30473/eab.2019.5978

فرحناز مولوی؛ حامد دهقان؛ امیر جعفر علیزاده؛ سید مصطفی حسینی فاطمی