دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 30، پاییز 1398 
4. خاصیت ضدسرطانی عصاره اتانولی ریشه عنصل بر سلول‌های سرطانی هلا در محیط کشت

صفحه 45-50

10.30473/eab.2019.6204

سیما نصری؛ غلامرضا امین؛ زهرا صدقی آزاد؛ معصومه بوربور؛ فرشته شاه محمدی