دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 27، زمستان 1397 
2. اثر عصاره هیدروالکلی میوه خنجوک بر برخی پارامترهای خونی در موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار (Rattus norvegicus allivias)

صفحه 19-31

10.30473/eab.2018.5320

رضا آزادبخت؛ محسن جعفریان دهکردی؛ سوده خنامانی فلاحتی پور؛ عبداله قاسمی پیربلوطی؛ سکینه خنامانی فلاحتی پور


11. تأثیر اسید استیک بر رشد و تخمیر اتانول قارچ‌های فیلامنتوس Rhizopus oryzae، Mucor indicus، Neurospora intermedia و Aspergilus oryzae

صفحه 119-130

10.30473/eab.2018.5330

علی قاسمیان؛ محمدتقی اسداله‌زاده؛ احمدرضا سرائیان؛ حسین رسالتی؛ محمد طاهرزاده