دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، تابستان 1397 
7. شناسایی فون کنه‌ای در جوجه‌تیغی ((Hemiechinus auritus بومی ساکن در مناطق مرکزی ایران

صفحه 73-80

امیر دهقانی سامانی؛ یاسر پیرعلی؛ مهدی سلیمی؛ نادر احمدی صالح بابری؛ حبیب الله رشیدزاده