دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 1-161 
6. بررسی فونستیک نرم‌تنان رودخانه جاجرود استان تهران

صفحه 71-84

الهام احمدی؛ بهاره رنجنوش؛ محسن مفیدی نیستانک


10. بررسی فون، توزیع و حفاظت سوسماران استان البرز

صفحه 117-126

مسعود یوسفی؛ فرهاد عطایی؛ انوشه کفاش؛ حمید رضا رضایی


11. مناطق کلیدی جهت حفاظت از خرس قهوه‌ای (Ursus arctos Linnaeus, 1758) ماده در البرز مرکزی

صفحه 127-141

باقر نظامی؛ فرهاد عطایی؛ حمید رضا حیدری؛ افشین علیزاده شعبانی؛ رحمان اسحاقی؛ ، رحمان نعیمایی