دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، زمستان 1395 
9. بررسی پویایی نیتریفیکاسیون و نقش فرایندهای مختلف تصفیه زیستی در بیوفیلترهای هوازی

صفحه 79-106

عبدالجبار ایرانی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ ناصر آق؛ رسول قربانی