دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، پاییز 1395 
3. مقایسه ساختار بافتی غضروف ستون فقرات با باله پشتی در تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)

صفحه 17-23

تراب قنبری؛ رحیم عبدی؛ محمود بهمنی؛ رضوان الله کاظمی؛ احمد سواری


4. بررسی مراحل رشد و نمو جنینی تا مرحله تخمهگشایی در ماهی مرکب ببری (Sepia pharaonis)

صفحه 25-33

میثم گلزار؛ تورج ولی نسب؛ مهرداد شیرین آبادی؛ محمود حافظیه


5. پیشرفت‌های اخیر در سلول درمانی ضایعات نخاعی

صفحه 35-51

شیوا نعمتی؛ ابراهیم شهبازی؛ مهدی حصارکی؛ سحر کیانی؛ رضا حاجی حسینی


9. بررسی خصوصیات مورفومتریک و مرستیک ماهی گِل‌چراغ Garra rufa در رودخانه دینور استان کرمانشاه

صفحه 87-96

محمدجواد وثاقی؛ علی اصغر خانی پور؛ مسعود ستاری؛ محمد فروهر واجارگاه