دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، شماره اول، تابستان 1395 
10. مطالعه فون جوندگان شهرستان فردوس

صفحه 93-103

سعید محمّدی؛ حسین شیخی‌زاده اول