دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، بهار 1395 
2. تهیه کاریوتیپ Nereis sp. در سواحل غربی خلیج فارس

صفحه 11-17

سرور عچرشاوی؛ فروغ پاپهن؛ اشرف جزایری


3. مقایسه روش‌های متفاوت استخراج DNA از بافت‌های مختلف حلزون مخروطی دریایی Conus coronatus

صفحه 19-25

حلیمه رجبی؛ حسین ذوالقرنین؛ محمد تقی رونق؛ احمد سواری؛ محمد شریف رنجبر


8. بررسی عفونت‌های انگلی روده‌ای در شهرستان گنبد کاوس در سال 1392

صفحه 75-81

احمد هلاکو؛ هوشنگ خزان؛ محمودرضا بهروان؛ فاطمه مسگریان؛ فارس بهرامی


9. مبارزه با کنه هیالوما با استفاده از اسپور قارچ Beauveria bassiana

صفحه 83-88

محمد میرزایی؛ امید دیانی؛ طوبی ملایی جواران