دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، زمستان 1394 
8. بررسی انتشار، فراوانی و الگوی فعالیت کاراکال (Caracal caracal) در استان یزد

صفحه 71-78

حسن اکبری*؛ مرتضی عزیزی؛ آرزو پور چیت ساز؛ سیدرضا نورانیان