دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 1-78 
5. بررسی تفاوت‌های ریختی دو زیرگونه دم‎جنبانک ابلق در ایران (Motacilla alba personata و Motacilla alba persica)

صفحه 39-48

صیاد شیخی ئیلانلو؛ مسعود یوسفی؛ اسکندر رستگار پویانی؛ وحید زمانی