دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 1-73 
3. مطالعه پایداری ساختمانی آنزیم پپسین درحضور اوره

صفحه 24-30

محبوبه کوهیان؛ بهزاد شارقی؛ فریده کوهیان


5. بررسی میزان آلودگی انگلی نوچه لینگواتولا سراتا در گاو های کشتار شده درکشتارگاه تبریز

صفحه 41-49

محمد میرزایی؛ ابراهیم عظیمی؛ مسعود سامی؛ بهرام یاوری؛ خورشید بدیهی