دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، بهار 1392 
5. تجزیه و تحلیل آماری جمعیت موریانه‌های Anacanthotermesvagans در استان گلستان (Isoptera: Hodotermitidae)

صفحه 43-50

کتایون صداقتی زاده؛ شاهرخ پاشایی‌راد؛ رحیم غیورفر؛ مسعود شیدایی