دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، پاییز 1392 
3. مطالعه فونیستیکی قورباغه‌ها در ایران (Anura: Ranidae)

صفحه 17-22

مرتضی یزدان پناه؛ شاهرخ پاشایی راد؛ حاجی قلی کمی


5. مقایسه پاسخ التهابی ناشی از ورزش در سرم و بزاق مردان سالم

صفحه 35-43

افشار جعفری؛ لیلا ستارزاده؛ فریبا عسگریان؛ علی اکبر ملکی راد


7. بررسی میزان پروتئین تام در سرم جانبازان شیمیایی مواجه با گاز سولفور موستارد

صفحه 53-60

مالک اشتر اسفندیاری؛ مجید شهرتی؛ رضا حاجی حسینی؛ مصطفی نادری؛ عباس گل بداق؛ محمد گودرزی