دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 37، شماره اول، تابستان 1400، صفحه 11-79 
5. غنا و وضعیت حفاظتی پرندگان پارک ملی ‏توران، استان سمنان

صفحه 51-61

10.30473/eab.2021.57661.1816

مسعود یوسفی؛ باقر نظامی بلوچی؛ امیر عبدوس؛ بهرامعلی ظاهری؛ احمد رادمان؛ نگار نجفی سیاوشان