اثر روغن‌های ذرت و ماهی سالمون بر یادگیری احترازی در موش صحرایی نر بالغ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، فارس

2 اداره آموزش و پروش فارس، ناحیه 3 شیراز

چکیده

با توجه به استفاده روزافزون از اسیدهای چرب اشباع و عوارض ناشی از مصرف زیاد آن­ها در کل ساختارهای فیزیولوژیک بدن، بررسی اثرات اسیدهای چرب غیراشباع از جمله امگا-3 و امگا-6 و تناسب مصرف این دو با یکدیگر بر عملکردهای فیزیولوژیک بدن امری ضروری است، لذا این مطالعه با هدف بررسی اثر تداخل عمل روغن­های ذرت و ماهی سالمون بر یادگیری احترازی در موش­های صحرایی نر بالغ صورت گرفته است. در این پژوهش تجربی 72 سر موش صحرایی نر بالغ در گروه­های تجربی، شاهد و کنترل مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه کنترل تحت هیچ تیماری قرار نگرفت. گروه شاهد فقط 1 میلی­لیتر آب مقطر، 6 گروه تجربی در دسته­های مختلف، روغن ذرت را به میزان 5/0، 1 و 5/1 و روغن ماهی سالمون را به میزان 25/0، 5/0 و 75/0 میلی­لیتر بر کیلوگرم وزن بدن و 1 گروه تجربی دیگر مقادیر 5/0 و 5/1 میلی­لیتر بر کیلوگرم وزن بدن به ترتیب روغن ماهی سالمون و روغن ذرت را به صورت گاواژ روزانه به مدت 28 روز، دریافت نمودند. برای بررسی رفتار یادگیری احترازی، به کمک دستگاه شاتل باکس موش­ها تحت آموزش قرار گرفتند و 24 ساعت بعد از آموزش موش­ها تحت تست به خاطرآوری قرار گرفتند. داده ها با کمک آزمون آنووا، (ANOVA) توسط نرم­افزار آماری SPSS-18 مورد ارزیابی آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مصرف روغن­های ذرت و ماهی سالمون به تنهایی باعث تقویت یادگیری می­شود و مصرف هم زمان این دو به ترتیب با نسبت­های 3 به 1، موجب تقویت بیشتر یادگیری احترازی نسبت به روغن­های مذکور به تنهایی می­گردد. اسیدهای چرب امگا-3 و امگا-6 به نسبت 3 به 1 بیشترین اثر را در تقویت یادگیری احترازی دارند، لذا با انجام تحقیقات بیشتر می­توان و با استفاده از نسبت­های ذکر شده نسبت به تقویت یادگیری و پیش­گیری از عوارض آلزایمر، از آن بهره برد.