جداسازی و شناسایی سلول‌های بنیادی اندومتر رحم انسان و بررسی قدرت تمایزی آنها به رده‌های مختلف سلولی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، باشگاه پژوهشگران جوان، اردبیل

2 دانشگاه خوارزمی، دانشکده زیست شناسی، گروه علوم زیستی، تهران

3 دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده فناوریهای نوین پزشکی، گروه مهندسی بافت، تهران

چکیده

لایه اندومتریال رحم شامل جمعیتی از سلول‌ها است که خاصیت خود نوزایی داشته و ویژگی‌هایی شبیه سلول‌های بنیادی مزانشیمی را نشان می دهند. در این مطالعه هدف بررسی توان تمایزی سلول‌های بنیادی اندومتریال به رده‌های مختلف سلولی می‌باشد. سلول‌های اندومتریال از نمونه‌های بافتی بدست آمده از رحم انسان به صورت آنزیمی جداسازی شده و در محیط کشت DMEM/F12 حاوی 10% سرم کشت داده شدند. بعد از پاساژ سوم سلول‌ها برای اثبات بنیادی بودن با مارکرهای CD105, CD90, CD146, CD31, CD34 مورد آنالیز با فلوسایتومتری قرار گرفتند. سپس قدرت تمایزی سلول‌ها به استخوان، چربی و نورون و اندوتلیال به مدت 21 روز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج فلوسایتومتری نشان داد که سلول‌ها نسبت به مارکرهای CD105,CD90,CD146 مثبت و نسبت به مارکرهای CD31 و CD34 منفی می‌باشند. رنگ آمیزی با Oil Red O و Alizarin Red نشان‌دهنده تمایز سلول‌ها به چربی و استخوان بود. بررسی های ایمنوسیتوشیمی نیز بیان مارکرهای عصبی نستین، MAP2 در سلول‌های عصبی و فلوسایتومتری CD31 را نشان داده و این نشان‌دهنده بیان آن در سلول‌های اندوتلیالی تمایز یافته از سلول‌های بنیادی اندومتریال رحم است. این سلول‌ها به نظر می‌رسد که می‌توانند یک منبع سلولی را ایجاد کنند که برای مطالعات فرایندهای تمایز سلولی و سلول درمانی مورد استفاده قرار گیرند.