بررسی اثرات عصاره آبی زعفران (Crocus sativus) بر اندازه لاروهای مگس سرکه (Drosophila melanogaster) در بازه‌های زمانی مختلف مرحله لاروی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، زیست شناسی سلولی تکوینی، دانشگاه پیام نور

2 استادیار، بیوشیمی، دانشگاه پیام نور

3 دانشیار، بافت شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
گیاه زعفران(Crocus sativus) ، گیاه بومی کشور ایران و خصوصا منطقه خراسان می­باشد و دارای جایگاه خاصی در الگوی تغذیه مردم می­باشد. با توجه به مطالعات متعدد اثرات زعفران و از آنجا که در زمینه اثرات آن بر روند تکوین مگس سرکه به عنوان یک مدل جانوری مطالعات خاصی صورت نگرفته، در این مطالعه اثرات زعفران بر اندازه لاروها در حین تکوین، مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 5 جفت مگس سرکه وحشی بالغ سه روزه جهت جفت­گیری و تخم­گذاری به هر یک از ظروف کشت حاوی غلظت‎های متفاوت عصاره آبی زعفران منتقل و پس از هشت ساعت خارج گردیدند. نمونه­گیری از لاروها در هفت مرحله و با فواصل زمانی دوازده ساعته انجام و در هر مرحله تغییرات مورفومتریک طول و عرض آن­ها بررسی گردید. تجزیه و تحلیل­های آماری با نرم‎افزار SAS، تفاوت بین گروه‎ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه One way ANOVA و میانگین داده­ها با آزمون Ttukeyبا حداقل سطح معنی‎داری 05/0p< مقایسه شدند. در غلظت‎های پایین­تر زعفران که شامل غلظت‎های 20-3/0 میلی­گرم بر میلی­لیتر است، افزایش اندازه لاروها در سه نمونه‎برداری اولیه، در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد. با افزایش غلظت­ زعفران در محیط کشت، کاهش معنی­دار اندازه لاروها در اکثر نمونه‎برداری‎­ها در مقایسه با گروه کنترل مشاهده گردید. با توجه به افزایش معنی­دار اندازه لاروها در نمونه‎برداری­های اولیه وکاهش معنی­دار اندازه لاروها در غلظت‎های بالاتر زعفران می­توان گفت زعفران در مراحل اولیه لاروی، اثرات مثبت و در غلظت‎های بالا، اثر منفی بر زیست‎پذیری این موجود زنده داشته است.

کلیدواژه‌ها


Abdullaev, FI.; (2002) Cancer chemopreventive and tumoricidal properties of saffron (Crocus sativus L.). Exp. Biol Med. 227: 20.
Abdullaev, FI.; (2003) Use of in vitro assays to assess the potential antigenotoxic and cytotoxic effects of saffron (Crocus sativus L.). Toxicology in vitro, 17(5-6):751.
Abdullaev, FI.; Gonzalez, D.; Mejia, E.; (1995) Inhibition of colony formation of Hela cells by naturally occurring and synthetic agents. Biofactors, 96; 5(3): 133-38.
Aung, HH.; Wang, CZ.; Ni, M.; Fishbein, A.; et al. (2007) Crocin from Crocus sativus possesses significant anti-proliferation effects on human colorectal cancer cells. Exp Oncol, 29(3): 175-180.
Castaneda, PL.; Munoz, GLE,; Duran, DA.; Heres, PME.; Duenas, GIE.; (2001) LD50 in Drosophila melanogaster fed on lead nitrate and lead acetat. Drosophila Information Service, 84: 44-48.
Das, I.; Das, S.; Saha, T.; (2010) Saffron suppresses oxidative stress in DMBA- induced skin carcinoma, A histopathological study. Acta histochemic. a; 112: 317-327.
Day, DM.; Wallman, JF.; (2006) Width as an alternative measurement to length for post-mortem interval estimatios using Calliphora augur (Diptera: Calliphoridae) larvae. Forensic Science International, 159: 158-167.
Ding, L.; Wang, Y.; (2006) Effect of copper on the development, protein and esterase isozymes of Drosophila melanogaster. Integrative Zoology, 2:
73-77.
Escribano, J.; Diaz-Guerra, JMM.; Riese, HH.; Ontanon, J.; et al. (1999) In vitro activation of macrophages by a novel proteoglycan isolated from corms of Crocus sativus L. Cancer Letters, 144: 107-114.
Fatehi, M.; Rashidabady, T.; Fatehi-Hassanabad, Z.; (2003) Effects of Crocus sativus petals’extract on rat blood pressure and on responses induced by electrical field stimulation in the rat isolated vas deferens and guinea-pig ileum. Journal of Ethnopharmacology, 84: 199-203.
Gout, B.; Bourges, C.; Dubreuil, SP.; (2010) Satiereal, a Crocus sativus L., extract, reduces snacking and increases satiety in a randomized placebo-controlled study of mildly overweight, healthy women. Nutrition Research, 30: 305-313.
Goyal, SN.; Arora, S.; Sharma, AK.; Joshi, S.; et al. (2010) Preventive effect of crocin of Crocus sativus on hemodynamic, biochemical, histopathological and ultra structural alterations in isoproterenol-induced cardiotoxicity in rats. Phytomedicine, 17: 227-232.
Hirsch, HVB.; Mercer, J.; Sambaziotis, H.; Huber, M.; et al. (2003) Behavioral effects of chronic exposureti low levels of lead in Drosophila melanogaster. Neuro Toxicology, 24: 435-442.
Hosseini, SM.; Dashti, MH.; Anvari, M.; Zeinali, F.; et al. (2009) Studying teratogenic and abortificant effects of different doses of saffron (CrocusSativus) decoction in 1st or 2nd trimesters in mice. Iranian Journal of Reproductive Medicine, 7: 2- 35.
Hosseinzadeh, H.; Younesi, HM.; (2002) Antinociceptive and anti-inflammatory effects of Crocus sativus L. stigma and petal extracts in mice. BMC Pharmacology, 2: 147-155.
Hosseinzadeh, H.; Ziaee, T.; Sadeghi, A.; (2008) The effect of saffron, Crocus sativus stigma, extract and its constituents, safranal and crocin on sexual behaviors in normal male rats. Phytomedicine, 15: 491-495.
Nezhad Shahrokhabadi, KH.; Tavakol Afshari, J.; Rakhshandeh, H.; Borouk, A.; (2009) Study of cytotoxicity effect of total saffron extract on hepatocarcinoma cell line (hepg2). Medical sciences journal of Islamic Azad University, 19(3)(57): 154-159.
Pitsikas, N.; Boultadakis, A.; Gergiadou, G.; Tarantilis, PA.; et al. (2008) Effects of the active constituents of Crocus sativus L. in an animal model of anxiety. Phytomedicine, 15: 1135-1139.
Premkumar, K.; (2003) Protective effects of saffron (Crocus sativus L.) on genotoxininduced oxidative stress in Swiss albino mice. Phytother Res, 17(6): 614-617.
Premkumar, K.; Thirunavukkarasu, C.; Abraham, SK.; Santhiya, ST.; et al. (2006) Protective effect of saffron (Crocus sativus L.) aqueous extract against genetic damage induced by anti-tumor agents in mice. Hum ExpToxicol, 25(2): 79-84.
Salomi, MJ.; Nair, SC.; Panikkar, KR.; (1991) Inhibitory effects of Nigella sativa and saffron (Crocus sativus) on chemical carcinogenesis in mice. Nutr Cancer, 16 (1): 67-72.
Tafazoli, M.; Kermani, T.; Saadatjoo, AR.; (2004) Effects of saffron on abortion and its side effect on mice balb/c. Ofogh-e- danesh, Jornals of University of Medical Sciences and Health Services, 10(3): 52-55.
Takashi, O.; Hiroshi, S.; Ken-ichi, M.; Katsunori, I.; et al. (2007) Protective effects of carotenoids from saffron on neuronal injury in vitro and in vivo. Biochimica ET Biophysica Acta, 1770: 578-584.
Tickoo, S.; Russell, S.; (2002) Drosophila melanogaster as a model system for drug discovery and pathway screening. Current Opinion in Pharmacology, 2: 555-560.